Mensagens

O Pintor- Tereza Aparecida Farah Nazário

Encontro Fatal- Tereza Aparecida Farah Nazário

O Encontro- Thereza Freirez

A Vida é Transitória - Thereza Freirez

Vapores Celestes- Thereza Freirez

Acúmulo de frustração- Thereza Freirez

O poder imensurável- Thereza Freirez

Onde fixar raízes- Thereza Freirez